📱 Open with App
HSK 6

shè shì

摄氏度

Definitions

meas.

degree centigrade

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4sù dùspeed, velocity
4tài dùattitude
4wēn dùtemperature
5chéng dùdegree, level
5dù guòspend
5jiǎo dùangle, point of view
5shè yǐngtake a photograph
5zhì dùregulation system
6fēng dùbearing, mien
6fú dùwidth, extent
6guò dùundue, excessive
6jì dùquarter of a year
6mí dùdensity
6nián dùyear
6yí dùonce, on one occasion