📱 Open with App
HSK 6

zhí jìng

直径

Definitions

noun

diameter

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3yì zhíall along
4zhí jiēdirect
5jiǎn zhísimply, at all
5zhístraight; directly
6chuí zhíperpendicular
6lǐ zhí qì zhuàngbe in the right and self-confident
6tián jìngtrack and field
6tú jìngavenue, way, channel, path
6zhí bōlive stream