📱 Open with App
HSK 4

xīng fèn

兴奋

Definitions

adj.

excited

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1gāo xìnghappy
3gǎn xìng qùbe interested in
5fèn dòustruggle, strive
5qín fèndiligent
6fù xīngrevive
6xīng lóngprosperous
6xīng wàngprosperous, flourishing
6xìng gāo cǎi lièexcited, jubilant
6xìng zhì bó bóbe full of spirit
6zhèn fènhigh-spirited; inspire, spur on
6zhèn xīngdevelop vigorously