📱 Open with App
HSK 5

zhèng zhì

政治

Definitions

noun

politics, political affairs

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5zhèng fǔgovernment
5zhì liáotreat
6cái zhèngfinance
6fáng zhìprovide prevention and cure
6tǒng zhìgovern, rule
6xíng zhèngadministration; administrate
6zhèng cèpolicy
6zhèng quánpolitical power
6zhì ānpublic order
6zhì lǐadminister