📱 Open with App
HSK 5

字幕

Definitions

noun

subtitle, caption

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1míng ziname
1character
4shù zìnumeral, figure
5kāi mù shìopening ceremony
5wén zìcharacters
5zì mǔletter (alphabet)
6chì zìdeficit
6fán tǐ zìtraditional Chinese characters
6jiǎn tǐ zìsimplified Chinese character
6nèi mùinside story
6píng mùscreen
hàn zìChinese character