📱 Open with App
HSK 6

xuán zhuǎn

旋转

Definitions

verb

revolve, gyrate, rotate, spin

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4zhuǎnshift, turn, change
5zhuǎn biàntransform, change
5zhuǎn gàopass on (message)
6niǔ zhuǎnturn around, reverse
6pán xuáncircle, hover
6xuán lǜmelody
6zhōu zhuǎnturn over
6zhuǎn dápass on, convey
6zhuǎn ràngtransfer the ownership of
6zhuǎn yítransfer, shift
6zhuǎn zhéturn in the course of events