📱 Open with App
HSK 6

xiàn chǎng

现场

Definitions

noun

site, scene

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1xiàn zàinow
2jī chǎngairport
3fā xiànfind, discover
4chǎng(used for recreation and sports)
4chū xiànappear
4xiàn jīncash
5biǎo xiànshow, behave
5cāo chǎngplayground
广5guǎng chǎngsquare, plaza
5shí xiànrealise, bring about
5shì chǎngmarket, bazaar
5tǐ xiànreflect, embody
5xiàn dàimodern times
5xiàn shírealistic; reality
5xiàn xiàngphenomenon, appearance
6chǎng héoccasion
6chǎng suǒlocation, place
6chǎng miànoccasion, scene
6chéng xiànpresent, appear, demonstrate
6dāng chǎngon the spot, at the scene
6duì xiàncash a check, fulfill
6lì chǎngposition, standpoint
6xiàn chéngready-made
6xiàn zhuàngstatus quo, present situation
6yǒng xiànemerge in large numbers, spring up
6zhǎn xiànunfold before one's eyes, emerge