📱 Open with App
HSK 5

xíng zhuàng

形状

Definitions

noun

shape

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5xíng chéngform, take shape
5xíng róngdescribe
5xíng shìform, shape
5xíng shìsituation
5xíng xiàngvivid; image, figure
5zhuàng kuàngcondition, state of affairs
5zhuàng tàistate of affairs
6qíng xíngcircumstances, situation, condition, state of affairs
6xiàn zhuàngstatus quo, present situation
6xíng tàiform, shape, pattern
6zhèng zhuàngsymptom