📱 Open with App
HSK 3

huà

Definitions

noun

painting

verb

draw

Example Sentences

fēi cháng非常xǐ huan喜欢huàhuà

I like painting very much.

fēi cháng非常xǐ huan喜欢huàhuà

I like painting very much.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5dòng huà piàncartoon
6huà shé tiān zúruin the effect by adding something superfluous
6màn huàcartoon, caricature