📱 Open with App
HSK 6

jiǎn yàn

检验

Definitions

verb

inspect, test, examine

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3jiǎn chácheck, inspect
4jīng yànexperience
5cè yàntest, quiz
5shí yànexperiment
5tǐ yànexperience
6huà yàntest, assay
6jiǎn tǎostudy, inspect; make a self-criticism
6kǎo yànput to test
6shì yàntry out, experiment, test
6yàn shōucheck and accept
6yàn zhèngtest and verify, put to the proof