📱 Open with App
HSK 6

bìng liè

并列

Definitions

verb

stand side by side

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4bìng qiěbesides, and
4pái lièrank, arrange, put in order
5liè chētrain
6bìng fēibe actually not
6chén lièdisplay, exhibit
6háng lièranks
6hé bìngmerge
6liè jǔlist, enumerate
6xì lièseries