📱 Open with App
HSK 4

làng fèi

浪费

Definitions

verb

waste

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4làng mànromantic
4miǎn fèibe free of charge
5xiāo fèiconsume
6bō làngwave
6hào fèiexpenditure; spend, consume
6jīng fèifund, outlay
6liú làngdrift around, roam about