📱 Open with App
HSK 6

gàn

骨干

Definitions

noun

diaphysis, backbone

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3gān jìngclean
4bǐng gānbiscuit, cracker
4gān bēicheers, drink a toast
4gàndo
5gān cuìstraightforward; directly
5gān zàodry
5gàn huó rwork
5gǔ toubone
5néng gàncapable, competent
6cái gànability, competence
6gān hàndroughty, arid, dry
6gān rǎoobstruct, interfere
6gān shèinterfere
6gān yùintervene, meddle
6gàn jìnenthusiasm, vigour
6ruò gāncertain amount of, several, how much