📱 Open with App
HSK 5

yuán dàn

元旦

Definitions

noun

New Year's Day

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3yuán(for money)
5dān yuánunit
5gōng yuánChristian era
5yí dànonce, in case
6duō yuán huàpluralistic
6yuán shǒusovereign, head of state
6yuán sùelement
6yuán xiāo jiéLantern Festival