📱 Open with App
HSK 5

piàn

Definitions

noun

thin piece

meas.

slice, tablet

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3zhào piànphotograph
5dòng huà piàncartoon
5míng piànbusiness card
5piàn miànuneven, lopsided
6piàn duànfragmentary; fragment
6piàn kèan instant, a moment, a short while