📱 Open with App
HSK 5

céng jīng

曾经

Definitions

adv.

once

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2yǐ jīngalready
3jīng chángoften
3jīng guòpass, go by
3jīng lǐmanager
4jīng jìeconomy
4jīng lìexperience; go through
4jīng yànexperience
5jīng diǎnclassical; classic
5jīng shāngbe in business
5jīng yíngrun, operate
6bǎo jīng cāng sāngexperienced enough vicissitudes
6jīng fèifund, outlay
6jīng wěimeridian and parallel lines
6shén jīngnerve
6zhèng jingproper, serious, honest