📱 Open with App
HSK 2

jìn

Definitions

adj.

near, close

Example Sentences

wǒ men我们zhùdehěnjìn

We live close to each other.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3fù jìnnearby
3zuì jìnlately
5jiē jìnclose; approach
5jìn dàimodern times
6jí gōng jìn lìbe eager for quick success
6jiāng jìnclose to, almost
6jìn láirecent
6jiù jìnnearby