📱 Open with App
HSK 1

gōng zuò

工作

Definitions

verb

work

Example Sentences

xǐ huan喜欢xiàn zài现在degōng zuò工作

I like my current job.

zàiyī yuàn医院gōng zuò工作

I work in the hospital.

zàijiāgōng sī公司gōng zuò工作?

Which company are you working for?

bú dàn不但nǔ lì努力gōng zuò工作,ér qiě而且hěnhuìxiǎng shòu享受shēng huó生活

She's not only hard-working, but also knows how to enjoy life.

biédān xīn担心,yí dìng一定huìzhǎodàohǎogōng zuò工作

Don't worry, you will definitely find a good job.

wǒ men我们xiào zhǎng校长yǐ qián以前zàiyín háng银行gōng zuò工作

Our principal used to work in a bank.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3zuò yèhomework
4dòng zuòaction
4gōng zīsalary, wage
4zuò jiāwriter, author
4zuò yòngeffect
4zuò zhěauthor
5dǎ gōngdo a temporary job
5gōng chǎngfactory
5gōng chéng shīengineer
5gōng jùtool
5gōng yèindustry
5gōng rénworker
5hé zuòcooperate, work together
5shǒu gōnghandwork
5xiě zuòwrite
5yuán gōngstaff, personnel
5zhì zuòmake, manufacture
5zuò pǐnworks (literature and art)
5zuò wéias
5zuò wéncomposition
6bà gōngstrike, go on strike
6cāo zuòoperate
6chuàng zuòliterary or artstic work; create, produce
6gōng yì pǐnhandicraft, handiwork
6jiā gōngprocess, improve
6rén gōngman-made, artificial; manpower
6zhù zuòwork, book; write
6zuò bìcheat
6zuò fèibecome invalid
6zuò xīwork and rest
6zuò fēngstyle