📱 Open with App
HSK 6

hún shēn

浑身

Definitions

noun

all over the body

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2shēng tǐbody, health
5jiàn shēndo fitness, body build, keep fit
5shēn cái(body) figure, stature
5shēn fènidentity
5suí shēntake something with oneself
6běn shēnitself
6chū shēnfamily background, class origin; be born from
6dòng shēnleave, go on a journey
6hùn zhuómuddy, turbid
6zhōng shēnall one's life