📱 Open with App
HSK 6

cháng huán

偿还

Definitions

verb

repay

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2háistill
3hái shior; still
3huánreturn
5péi chángcompensate
5tǎo jià huán jiàbargain
6bǔ chángcompensate, make up
6dé bù cháng shīnot worth the loss
6guī huánreturn, revert
6huán yuánreturn to the original condition
6wú chángfree, gratis, gratuitous