📱 Open with App
HSK 6

jiāo

焦急

Definitions

adj.

worried, anxious

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3zháo jíworried, anxious
5jí mánghurriedly, hastily
5jí zhěnemergency treatment
5jǐn jíurgent, pressing
6dāng wù zhī jíthing of top priority
6jí gōng jìn lìbe eager for quick success
6jí jùsudden, rapid
6jí qièeager, hasty
6jí yú qiú chéngbe anxious for success
6jí zàoirritable, irascible, impetuous
6jiāo diǎnfocus, focal point