📱 Open with App
HSK 6

yīng yǒng

英勇

Definitions

adj.

heroic, valiant, brave, gallant

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4yǒng gǎnbrave
5yīng jùnhandsome
5yīng xiónghero
5yǒng qìcourage
6jiàn yì yǒng wéiact bravely for a just cause
6yīng míngwise, brilliant
6yǒng yúbe brave, have the courage to do something