📱 Open with App
HSK 5

nián

年纪

Definitions

noun

age

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1niányear
2qù niánlast year
3nián jígrade
3nián qīngyoung
4nián língage
4shì jìcentury
5jì lùrecord
5jì lǜdiscipline
5jì niànmemento; commemorate
5nián dàiage, decade, era
5qīng shào niánteenager, youngster
6bài niánextend New Year greetings
6jì yàosummary of a meeting, log
6lián niánseveral years straight
6nián dùyear
6zhōu niánanniversary
6zhú niányear and year
jīn niánthis year