📱 Open with App
HSK 5

jiǎo

角度

Definitions

noun

angle, point of view

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3jiǎo(for money)
4sù dùspeed, velocity
4tài dùattitude
4wēn dùtemperature
5chéng dùdegree, level
5dù guòspend
5jué sèrole
5zhì dùregulation system
6fēng dùbearing, mien
6fú dùwidth, extent
6guò dùundue, excessive
6jì dùquarter of a year
6jiǎo luòcorner, nook
6mí dùdensity
6nián dùyear
6shè shì dùdegree centigrade
6yí dùonce, on one occasion