📱 Open with App
HSK 6

xiàn er

馅儿

Definitions

noun

stuffing, something hidden

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1ér zison
1nǎ rwhere
1nǚ érdaughter
1yì diǎn ra bit, a little
3liáo tiān rgab, chat
3yí huì era little while
4ér tóngchildren
5gàn huó rwork
5mó tè ermodel
5yòu ér yuánkindergarten
6dà huǒ ereveryone, all of us
6nà mèn erfeel puzzled, wonder
6wán yì erplaything
6xīn yǎn erintention, mind, cleverness, tolerance
6yīng érbaby, infant
diǎn ra little
zhè rhere
nà rthere