📱 Open with App
HSK 4

pái liè

排列

Definitions

verb

rank, arrange, put in order

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4ān páiarrange
4pái duìline up, form a queue
5liè chētrain
6bìng lièstand side by side
6chén lièdisplay, exhibit
6háng lièranks
6liè jǔlist, enumerate
6pái chìexclude, repel
6pái chúget rid of, remove
6pái fàngdischarge, issue
6pái liànrehearse, run over
6xì lièseries