📱 Open with App
HSK 6

hài

迫害

Definitions

verb

persecute, oppress cruelly

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3hài pàbe afraid of
4hài xiūshy
4lì haidifficult to deal with, ferocious, terrible
5pò qièpressing, urgent
5shāng hàihurt, injure, harm
5wēi hàiharm, endanger
5zāi hàidisaster, calamity
6bī pòforce, compel
6jǐn pòpressing, urgent
6lì hàiadvantages and disadvantages
6pò bù jí dàibe too excited to wait
6qiǎng pòforce, compel
6xiàn hàiframe up
6yā pòoppress, repress