📱 Open with App
HSK 6

zào

急躁

Definitions

adj.

irritable, irascible, impetuous

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3zháo jíworried, anxious
5jí mánghurriedly, hastily
5jí zhěnemergency treatment
5jǐn jíurgent, pressing
6dāng wù zhī jíthing of top priority
6jí gōng jìn lìbe eager for quick success
6jí jùsudden, rapid
6jí qièeager, hasty
6jí yú qiú chéngbe anxious for success
6jiāo jíworried, anxious