📱 Open with App
HSK 6

xīn yǐng

新颖

Definitions

adj.

novel, new and original

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2xīnnew
3xīn wénnews
3xīn xiānnew, fresh
4chóng xīnagain, afresh, anew
6chuàng xīninnovation; innovate
6gēng xīnupdate, replace, renew
6rì xīn yuè yìchange for the better day by day, change rapidly
6xīn chén dài xièmetabolism
6xīn lángbridegroom
6xīn niángbride
6zhǎn xīnbrand new