📱 Open with App
HSK 6

liè

列举

Definitions

verb

list, enumerate

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4raise, lift
4jǔ bànconduct, hold
4jǔ xínghold
4pái lièrank, arrange, put in order
5liè chētrain
6bìng lièstand side by side
6chén lièdisplay, exhibit
6háng lièranks
6jǔ dòngact, move
6jǔ shì zhǔ mùbe the focus of world attention
6jǔ zú qīng zhòngplay a decisive role
6xì lièseries
6xuǎn jǔelect
6yì jǔ liǎng dégain two ends at once