📱 Open with App

men

他们

Definitions

pron.

they, them

Example Sentences

tā men他们zhèng zài正在dǎ lán qiú打篮球

They're playing basketball.

qǐngdàitā men他们cān guān参观yí xià一下

Please bring them to visit.

tā men他们yì zhí一直chuān穿chèn shān衬衫láishàng bān上班

They always wear a shirt to work.

tā men他们míng tiān明天zuòchuándiào

They will go fishing by boat tomorrow.

shí jiān时间hěnduǎn,tā men他们néngzuòwánma?

Time is short, can they finish it?

gēntā men他们guān xì关系hǎoma?

Do you have a good relationship with them?

tā men他们shìrèn shi认识shíniándelǎopéng you朋友le

They are old friends who have known each other for 10 years.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1he, him
1wǒ menwe, us
3qí tāother
4zán menus, we
nǐ menyou (plural)
tā menthey, them (female)
tā menthey, them (for inanimate objects/non-humans)
rén menpeople