📱 Open with App
HSK 6

àn

案例

Definitions

noun

case, example of case

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4dá ànkey, answer
4lì rútake for instance
5bǐ lìproportion, ratio
5fāng ànplan, programme
6àn jiàncase, law case
6cǎo àndraft
6dàng ànfile, record, archive
6guàn lìconvention
6lì wàiexception; be an exception
6pò lìbreak a rule, make an exception
6tú ànpattern, design