📱 Open with App
HSK 2

hǎo chī

好吃

Definitions

adj.

delicious

Example Sentences

zhēnhǎo chī好吃!

Really delicious !

nà r那儿demiàn tiáo面条hěnhǎo chī好吃

The noodle there is very delicious.

suī rán虽然zhèdàn gāo蛋糕hěnhǎo chī好吃,dàn shì但是yǒu diǎn有点guì

Although this cake is very delicious, it's too expensive.

zhè r这儿dedàn gāo蛋糕shìzuìhǎo chī好吃de

The cake here is the most delicious.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1chīeat
1hǎogood
3ài hàohobby
4chī jīngbe surprised
4hǎo chùadvantage, benefit
4hǎo xiàngseem, be like; seem like
4xiǎo chīsnack, refreshment
4yǒu hǎofriendly
4zhèng hǎojust in time; right
4zhǐ hǎohave to, have no choice but
4zuì hǎohad better; best
5chī kuīsuffer losses, be at a disadvantage
5hào kèhospitable
5hào qícurious
5liáng hǎofine, good
6chī kǔbear hardships
6chī lìstrenuous, arduous, laborious
6qià dào hǎo chùjust right (for the occasion)
6tǎo hǎocurry favour with, ingratiate oneself with
chī fàneat, have a meal
nǐ hǎohello, hi