📱 Open with App
HSK 4

guó

国籍

Definitions

noun

nationality

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1zhōng guóChina
3guó jiācountry
4guó jìinternational
5guó wángking
5guó qìng jiéNational Day
6gòng hé huórepublic (country)
6guó fángnational defence
6guó wù yuànState Department, State Council
6jí guànnative place, birthplace
6shū jíbooks, works, literature
6zǔ guómotherland
dé guóGermany