📱 Open with App
HSK 1

tóng xué

同学

Definitions

noun

classmate

Example Sentences

qián miàn前面rénshìdetóng xué同学

The person in the front is my classmate.

zhèshìdetóng xué同学

This is my classmate.

tóng xué同学dōuhěnguān xīn关心zì jǐ自己dekǎo shì考试chéng jì成绩

Classmates all care a lot about their exam results.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1xué shēngstudent
1xué xístudy, learn
1xué xiàoschool
3liú xuéstudy abroad
3shù xuémathematics
3tóng shìcolleague
3tóng yìagree
4gòng tóngmutual, common
4kē xuéscientific; science
4tóng qíngsympathise with, pity
4tóng shímoreover; same time
4xiāng tóngsame
4xué qīschool term, semester
5hé tóngcontract
5hú tònglane, alley
5huà xuéchemistry
5wén xuéliterature
5xué lìeducational degree
5xué shùlearning, academic
5xué wenknowledge
5zhé xuéphilosophy
6lián tóngtogether with, along with
6tóng bāofellow contryman, compatriot, sibling
6tóng zhìcomrade
6xué shuōtheory, doctrine
6xué wèiacademic degree
xuéstudy, learn