📱 Open with App
HSK 4

lěng jìng

冷静

Definitions

adj.

calm

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1lěngcold
3ān jìngquiet
5lěng dàncold, indifferent; treat coldly
5píng jìngquiet, calm
6dòng jingsound of action, activity
6jì jìngquiet, still
6lěng kùgrim
6lěng luòtreat coldly, slight
6lěng quèmake cool, cool
6zhèn jìngcalm; calm (down)