📱 Open with App
HSK 6

huà shí

化石

Definitions

noun

fossil

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3biàn huàchange
3wén huàculture
5huà xuéchemistry
5shí toustone, rock
5xiāo huàdigest
6duō yuán huàpluralistic
6è huàworsen
6èr yǎng huà tàncarbon dioxide
6huà féichemical fertilizer
6huà yàntest, assay
6huà zhuāngput on make-up, make up
6jiǎn huàsimplify
6jìn huàevolve
6qián yí mò huàinfluence unconsciously
6róng huàmelt, thaw
6shí yóupetroleum, oil
6yán shírock
6zuàn shídiamond