📱 Open with App
HSK 6

xuán niàn

悬念

Definitions

noun

suspense

verb

be concerned

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5gài niànconcept
5guān niànidea, concept
怀5huái niàncherish the memory of, think of
5jì niànmemento; commemorate
5niànread out, study
5xiǎng niànmiss
6liú niàngive or accept as a souvenir
6sī niànthink of, long for, miss
6xìn niànbelief, faith
6xuán guàhang, suspend
6xuán shūgreatly disparate
6xuán yá qiào bìsteep cliff, sheer precipice