📱 Open with App
HSK 6

yàng

模样

Definitions

noun

appearance

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1zěn me yànghow
3yí yàngsame
4yàng ziappearance, sample, tendency
5guī móscale, scope
仿5mó fǎngimitate
5mó hublurred, fuzzy, vague
5mó tè ermodel
5yàng shìpattern, style
6bǎng yàngexample, model
6mó fànexemplary; example, model
6mó shìpattern, mode
6mó xíngmodel
6yàng pǐnsample, specimen
6zhào yàngbe in the same old way