📱 Open with App
HSK 6

zhèn róng

阵容

Definitions

noun

battle array

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3róng yìeasy
4nèi róngcontent, substance
5xíng róngdescribe
5zhènshort period, spell
6cóng róngcalm, unhurried
6kè bù róng huǎnallow no delay
6kuān rónglenient, tolerant
6róng màoappearance, looks
6róng nàhave a capacity of, hold, accommodate, accept
6róng qìcontainer, vessel
6róng rěntolerate, put up with, endure, stand
6zhèn dìposition, front