📱 Open with App
HSK 5

zāi hài

灾害

Definitions

noun

disaster, calamity

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3hài pàbe afraid of
4hài xiūshy
4lì haidifficult to deal with, ferocious, terrible
5shāng hàihurt, injure, harm
5wēi hàiharm, endanger
6lì hàiadvantages and disadvantages
6pò hàipersecute, oppress cruelly
6xiàn hàiframe up
6zāi nàndisaster, suffering