📱 Open with App
HSK 6

xià shǔ

下属

Definitions

noun

subordinate

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1xiàunder, below
1xià wǔafternoon
1xià yǔrain
2yí xiàonce, a bit
5jīn shǔmetal
5shǔ yúbelong to, be part of
5xià zàidownload
6bù xiāng shàng xiàbe equally matched
6fù shǔauxiliary, subsidiary; be affiliated to
6jiā shǔfamily members, dependents
xià miànunder, below, next