📱 Open with App
HSK 5

niàn

纪念

Definitions

noun

memento

verb

commemorate

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4shì jìcentury
5gài niànconcept
5guān niànidea, concept
怀5huái niàncherish the memory of, think of
5jì lùrecord
5jì lǜdiscipline
5nián jìage
5niànread out, study
5xiǎng niànmiss
6jì yàosummary of a meeting, log
6liú niàngive or accept as a souvenir
6sī niànthink of, long for, miss
6xìn niànbelief, faith
6xuán niànsuspense; be concerned