📱 Open with App
HSK 4

àn zhào

按照

Definitions

prep.

according to

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3hù zhàopassport
3zhào gùlook after
3zhào piànphotograph
3zhào xiàng jīcamera
4àn shíon time
4zhàoshine, reflect, photograph
5zhào chángas usual
5zhí zhàolicence
6àn mómassage
6cān zhàorefer to as a reference, consult and follow
6duì zhàocontrast
6guān zhàolook after, notify, inform
6zhào yàngbe in the same old way
耀6zhào yàoshine, illuminate, enlighten