📱 Open with App
HSK 5

jiào cái

教材

Definitions

noun

teaching material, textbook

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2jiào shìclassroom
3jiāoteach
4cái liàomaterial
4jiào shòuprofessor
4jiào yùeducation; educate
5jiào liàncoach
5jiào xùnlesson; teach somebody a lesson
5shēn cái(body) figure, stature
6jiào yǎngupbringing, education; bring up, train
6qì cáiequipment, material
6qǐng jiàoask for advice, consult
6tí cáisubject matter, theme
6zōng jiàoreligion