📱 Open with App
HSK 5

xiào

效率

Definitions

noun

efficiency

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4xiào guǒeffect, result
5huì lǜexchange rate
5tǎn shuàifrank, candid
6cǎo shuàicareless, not serious
6chéng xiàoresult, effect
6gōng xiàoefficacy
6pín lǜfrequency
6shēng xiàocome into force, take effect, become effective
6shuài lǐnglead, head, command
6xiào yìngeffect
6xiào yìbenefit