📱 Open with App
HSK 5

ruǎn jiàn

软件

Definitions

noun

software

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2jiànpiece ( for clothes and items)
3diàn zǐ yóu jiàne-mail
4tiáo jiànrequirement, condition
5líng jiànpart, component
5ruǎnsoft
5wén jiàndocument, file
5yìng jiànhardware
5zhèng jiàncertificate, ID
6àn jiàncase, law case
6fù jiànenclosure, attachment
稿6gǎo jiànmanuscript, contribution
6shì jiànevent, incident