📱 Open with App
HSK 4

fàng sōng

放松

Definitions

verb

relax, loosen

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3fàngrelease, put
3fàng xīnset one's mind at rest
4fàng qìabandon, give up
4fàng shǔ jiàhave a summer vacation
4qīng sōngrelaxed, light-hearted
5bō fàngbroadcast
5kāi fàngoptimistic; bloom, open
6fàng dàenlarge
6fàng shèradiate
6jiě fàngliberate
6pái fàngdischarge, issue
6shì fàngrelease, set free