📱 Open with App
HSK 5

shēn fèn

身份

Definitions

noun

identity

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2shēng tǐbody, health
4fènportion, part
5jiàn shēndo fitness, body build, keep fit
5shēn cái(body) figure, stature
5suí shēntake something with oneself
6bèi fènbackup; copy
6běn shēnitself
6chū shēnfamily background, class origin; be born from
6dòng shēnleave, go on a journey
6gǔ fènstock, share
6hún shēnall over the body
6zhōng shēnall one's life