📱 Open with App
HSK 6

guī huán

归还

Definitions

verb

return, revert

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2háistill
3hái shior; still
3huánreturn
5guī nàinduction; sum up
5tǎo jià huán jiàbargain
6cháng huánrepay
6guī gēn dào dǐin the final analysis, in essence
6huán yuánreturn to the original condition